6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

BERKSAN MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. (“BERKSAN”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili birincil ve/veya ikincil mevzuatlar kapsamındaki, gerçek kişilere ait ve herhangi bir şekilde edindiği her türlü kişisel verinin toplanmasına, muhafazasına, üçüncü taraflara aktarılmasına, silme ve imha işlemlerine ilişkin gerekli her türlü hukuki, teknik ve idari gerekliliklerin tam anlamıyla yerine getirilmesini kurum politikalarından biri olarak benimsemiş bulunmaktadır.

BERKSAN, herhangi bir şekilde toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, kullanılması, paylaşılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin prensipler hakkında çalışanları, aday çalışanları, mevcut ve muhtemel müşterileri, hizmet aldığı şirketlerin yetkilileri ve çalışanları, https://www.berksan.com web sitesini (‘’site’’) kullananları ve web sitesi ziyaretçileri ve BERKSAN’ın bulunduğu adreslere gelen ziyaretçileri, BERKSAN ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metni’ni hazırlamış ve ilan etmiştir.

İşbu metin yalnızca aydınlatmak amacı ile hazırlanmış olup rızaya ilişkin bir husus içermemektedir.

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ SÜREÇLERİ

a)          KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YOLLARI

BERKSAN kişisel verileri her tür yazılı, sözlü veya elektronik yöntemle edinmekte olup bunlar; https://www.berksan.com web-sitesini ziyaret ettiğinizde, internet sitesi üzerinden herhangi bir talepte bulunduğunuz veya web sitesi üzerinden iş başvurusunda bulunduğunuzda, yazılı, sözlü veya görüntülü iletişime geçtiğinizde, BERKSAN’ın sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için doğrudan BERKSAN’a veya BERKSAN’ın iş ortakları veya diğer 3. Kişiler aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında, alım-satım, hizmet veya tedarik sözleşmeleri süreçlerinde; hizmet verilen/alınan kuruluşlar aracılığıyla, iş hukuku ilişkisi kapsamında veya BERKSAN ile bu sayılanlar dışında bir konuda ve yolla iletişime geçtiğinizde, elektronik veya fiziksel araçlarla toplanmaktadır.

b)          KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verilerinizin işlenmesi, kişisel verinin elektronik olan ya da elektronik olmayan yollarla (örneğin fiziki evrak) elde edilmesinden başlayarak, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması veya kullanılmasının engellenmesi ile bu kişisel verilerin silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçteki tüm faaliyetleri kapsar.

BERKSAN, işbu metnin a bendinde belirtilmiş olan yol ve yöntemlerle edindiği kişisel verilerinizi, ticari faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, mal veya hizmet alım satım süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, finans, muhasebe ve hukuk işlerinin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, genel iletişim faaliyetlerinin yapılması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, fiziksel mekan güvenliği temini, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile diğer her tür insan kaynakları süreçlerinin ifası, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin icrası, yetkili kişi, kurum ve mercilere bilgi verilmesi ile BERKSAN’ın tabi olduğu yasal mevzuata uyum sağlanabilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyebilecektir.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AKTARIMI

BERKSAN tarafından edinilen kişisel verileriniz, 1. Madde b bendinde belirtilen “işlenme amaçları” kapsamında iş ortaklarımıza, şirketimizde kişisel verilerin toplanması ve muhafazası kapsamında yetkili çalışanlarımıza, sizinle ilgili tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışına aktarılabilecektir. Bununla birlikte kişisel verileriniz hiçbir şekilde üçüncü kişilere ticari amaçla devir edilmez veya yukarıda sayılanlar dışında başka bir nedenle üçüncü taraflara aktarılmaz.

3. KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi gereğince veri sorumlusu olan BERKSAN’a yöneltebileceğiniz haklarınız şunlardır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun’un 13/1. maddesi gereğince, yukarıda açıklanan Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisi veya hangilerini kullanmayı talep ettiğinizi içeren talebinizi, https://www.berksan.com adresinde ilan edilmiş olan formu doldurup, imzalı bir nüshasını “Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan İş Merkezi S Blok Kat:4 Altunizade/İSTANBUL ” adresine kimliğinizi doğrular belge ve bilgilerle birlikte bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu ve belgeleri [email protected] KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

BERKSAN nezdinde işlenmiş olan kişisel verilerinize ilişkin başvurunuz, en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, başvurunuzun niteliğine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun öngörmesi halinde bir ücret tahakkuk ettirilebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu

4. AYDINLATMA METNİ’NİN GÜNCELLENMESİ

BERKSAN, işbu aydınlatma metni ve kişisel verileri işleme yöntemini dönem dönem gözden geçirme, güncelleme, tadil etme, yenileme, değiştirme haklarını saklı tutar. Herhangi bir güncelleme durumunda güncel Aydınlatma Metni https://www.berksan.com adresli web sitesinde yayınlanacaktır.

5. İLETİŞİM

Aşağıdaki adresler aracılığı ile her türlü soru, öneri, Aydınlatma Metni, Saklama ve İmha Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin başkaca bir talebinizin bulunması halinde bize ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu Bilgileri:

 • E-Posta : [email protected]
 • İletişim Adresi : Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan İş Merkezi S Blok Kat:4 Altunizade-Üsküdar/İSTANBUL
 • Telefon Numarası : +90 (216) 373 69 80

İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

BERKSAN MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Son Güncelleme Tarihi: 18.01.2023